Finansai

Susigrąžintina suma

Atsiperkamoji vertė yra didesnė iš turto tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas, arba jo vertės. Naudojimo vertė nurodo būsimųjų pinigų srautų dabartinę vertę, kurią tikimasi gauti iš turto. Taigi sąvoka iš esmės orientuota į didžiausią vertę, kurią galima gauti iš turto parduodant arba naudojant. Atsiperkamosios vertės samprata naudojama tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų sistemoje.