Finansai

Nešiojimo suma

Balansinė vertė yra užfiksuota turto savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ar sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Šis terminas taip pat reiškia įrašytą įsipareigojimų sumą.

Turto balansinė vertė gali nesutapti su dabartine jo rinkos verte. Rinkos vertė yra pagrįsta pasiūla ir paklausa, o balansinė vertė yra paprastas skaičiavimas, pagrįstas laipsnišku turto nusidėvėjimu.

Ši sąvoka taip pat taikoma mokėtinoms obligacijoms, kai apskaitinė vertė yra pradinis užregistruotas įsipareigojimas už mokėtinas obligacijas, atėmus bet kokią nuolaidą mokėtinoms obligacijoms arba pridėjus bet kurią mokėtinų obligacijų premiją.

Panašios sąlygos

Balansinė suma taip pat vadinama buhalterine verte.