Finansai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas yra turtas, kurio nesitikima suvartoti ar paversti grynaisiais per vienerius metus. Pavyzdžiai yra ilgalaikis turtas, nematerialusis turtas ir ilgalaikės investicijos. Šis turtas paprastai apskaitomas įsigijimo sąnaudomis, kurios vėliau koreguojamos nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo sąnaudomis.

Visas turtas, neklasifikuojamas kaip ilgalaikis turtas, ūkio subjekto balanse priskiriamas trumpalaikiam turtui.