Finansai

Nusidėvėjęs turtas

Nusidėvintis turtas yra turtas, teikiantis ekonominę naudą daugiau nei vienam ataskaitiniam laikotarpiui. Kapitalizacijos riba taip pat gali būti taikoma tam, kad mažesnių sąnaudų pirkimai nebūtų priskiriami amortizuojamam turtui. Reikalavimus atitinkantis turtas iš pradžių klasifikuojamas kaip turtas, po kurio laikui bėgant jo savikaina palaipsniui amortizuojama, siekiant sumažinti jo balansinę vertę. Turto, naudojamo amortizuojamam turtui apskaityti, klasifikavimo pavyzdžiai yra šie:

  • Pastatai

  • Kompiuteriai ir programinė įranga

  • Baldai ir armatūra

  • Žemė

  • Mašinos

  • Transporto priemonės

Laikotarpis, per kurį turtas yra nusidėvėjęs, priklauso nuo jo klasifikacijos. Žemė visiškai nenusidėvėjusi, nes manoma, kad jos gyvenimo trukmė yra begalinė.